احمدی نژاد برای ریاست جمهوری در دوره ی دهم مناسب نیست!!!

احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون با گروه های ضد انقلاب دیدار نداشته است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون مقابل اسکتبار جهانی و هم پیمانانش ایستاده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون نمیگذارد 40 تن سیب زمینی مانند 130 تن پیاز بگندد.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون به مناطق محروم رسیدگی می کند.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون فساد مالی ندارد.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون اسراییل و هم پیمانانش از او حمایت نمی کنند.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون به احیای گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون واقعا مدرک دکتری گرفته است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون سخنانش را با دعای فرج شروع می کند.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست..         

چون بدهی های خارجی کشور را کاهش داده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون سهام عدالت را بین مردم پخش کرده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون به تمامی استان های ایران سفر می کند.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون بنزین را سهمیه بندی کرده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون سیاست خارجی عزت مند را استوار کرده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست...        

چون به شعارهای عوام پسند و غیرواقعی روی نیاورده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون از بیت المال برای تبلیغاتش مصرف نکرده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون به مخالفانش توهین و پرخاش نمی کند.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون به دنبال پرکردن جیب خود و خانواده اش نیست.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون مدافع حقوق مظلومان عالم است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون اولین نفری است که به فکر جراحی اقتصاد ایران است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون پایبند به گفتمان اصول گرایی است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون بسیار بسیار پر کار بوده است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون سعی در ایجاد فجایعی نظیر 18 تیر نداشته است.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون توهین های صورت گرفته به خودش را می بخشد.

 احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست ...       

چون جلوی تفکیک دین از سیاست را سد کرد .