پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

آنانکه علی راخدا میپندارند کفرش به کنار عجب خدایی دارنداین یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.
/ 9 نظر / 32 بازدید